ကွန်ပျူတာ

View as Grid List
စီရန်
ပစ္စည်းဂုဏ်ရည်များ အလိုက်စစ်ထုတ်ရန်

Dell G3 15 (i5) - Coming Soon

3,566,500 K 3,496,500 K

Dell G5 15 - 5590 (i5)

4,056,500 K 3,986,500 K

Dell G7 15 - 7590 (i7)

7,101,500 K 7,031,500 K

Dell Inspiron 3593 (i7)

3,006,500 K 2,936,500 K

Dell Inspiron 5490 (i5)

2,796,500 K 2,726,500 K

Dell Inspiron 5593 (I5)

2,691,500 K 2,621,500 K